nr. 27 din data 00.00.0000 privind aprobarea disponibilizarii unor mijloace fixe

R O M Â
N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL      

 

HOTĂRÂREA NR.27/2013

 

Consiliul local al
Municipiul Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie
2013;

            Văzând
referatul
privind aprobarea disponibilizării unor bunuri aflate în
domeniul privat al Municipiului Târnăveni

întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat cu nr. 3694/19.02.2013.

  Având în vedere prevederile din
anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr. 841/1995, privind procedurile de
transmitere fară plată și valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor
publice, cu modificarile și complectările ulterioare ,

În temeiul art. 36 alin. (1)
și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215
/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă ȘT E:

 

Art.1. Se aprobă disponibilizarea a următoarelor mijloace
fixe:Autogunoiera marca Mercedes 1622
cu numărul de
înmatriculare MS-10-PMT și
Autoutilitară marca Volkswagen cu numărul de înmatriculare MS 02 KEU.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire ai prezentei hotărâri se
împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

         

Președinte de ședință,

            Fodor
Alexandru Iosif

 

 

 

 

                     Avizează pentru legalitate

                                    Secretar,

                         
Groza Viorel Răzvan