nr. 12 din data 27.01.2005 Privind modificarea art.1 cap.VII pct.3 din Hotararea nr.11/2004 referitor la stabilirea taxei pentru ocuparea cu garaje a terenurilor din domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni sau pentru ocupare cu copertine sau rezervare la cerere pentru stationarea de autovehicole (de regula in cartiere)

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub
nr.1341/2005;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba modificarea art.1 cap.VII pct.3 din Hotararea nr.11/2004 care
va avea urmatorul continut:
3. Se stabileste taxa pentru ocuparea cu garaje a terenurilor din domeniul public
sau privat al municipiului Tarnaveni sau pentru ocupare cu copertine sau rezervare
la cerere pentru stationarea de autovehicole (de regula in cartiere) in suma
de 2.500 lei/mp/luna pentru anul 2005.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru