nr. 11 din data 27.01.2005 Privind modificarea art.1 cap.VIII pct.3 din Hotararea nr.11/2004 referitor la taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari necesare studiilor geotehnice,ridicarilor topografice,exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaz si petrol precum si altor exploatari

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub
nr.1315/2005 si adresa nr.673/2005 inregistrata sub nr.1286/21.01.2005 emisa de
S.C.Cars S.A;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba modificarea art.1 cap.VIII pct.3 din Hotararea nr.11/2004 care
va avea urmatorul continut:
3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari necesare studiilor
geotehnice,ridicarilor topografice,exploatarilor de cariera,balastierelor,sondelor
de gaz si petrol precum si altor exploatari – 10.000 lei/an/m.p. de teren afectat.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru