nr. 10 din data 27.01.2005 Privind imputernicirea domnului consilier Szabo Albert din cadrul Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si sport din cadrul Consiliului Local sa reprezinte Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in Comitetul Director al A.S.Chimica Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand referatul Primarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub nr.1250/2005;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Articol unic. Se imputerniceste dl.consilier Szabo Albert din cadrul Comisiei
pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie,
tineret si sport din cadrul Consiliului Local sa reprezinte Consiliul Local
al municipiului Tarnaveni in Comitetul Director al A.S.Chimica Tarnaveni si
sa informeze Consiliul Local despre discutiile purtate in proxima sedinta.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru