nr. 9 din data 27.01.2005 Privind aproba caietul de sarcini si documentele licitatiei in scopul achizitionarii unui teren

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand referatul intocmit de Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului
Tarnaveni, inregistrat sub nr.1151/2005;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba caietul de sarcini si documentele licitatiei in scopul achizitionarii
unui teren.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru