nr. 8 din data 27.01.2005 Privind imputernicirea Primarului municipiului Tarnaveni pentru a evalua performantele profesionale ale functionarului public – secretarul municipiului Tarnaveni BLANARU STEFAN , pentru perioada 01.12.2003 – 01.12.2004

Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand referatul intocmit de sef birou OSRU inregistrat sub nr.1260/2005;
In baza HGR nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
publici;
In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

HOTARASTE

Art. 1 Se imputerniceste Primarul municipiului Tarnaveni pentru a evalua performantele
profesionale ale functionarului public – secretarul municipiului Tarnaveni BLANARU
STEFAN , pentru perioada 01.12.2003 – 01.12.2004.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul Municipiului
Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru