nr. 3 din data 27.01.2005 Privind aprobarea incepand cu data de 01.02.2005 a preturilor si tarifelor practicate de S.C. Comunale S.A

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand adresa nr.103/2005 a S.C.Comunale S.A.;
In baza prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr.1591/2002;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba incepand cu data de 01.02.2005 preturile si tarifele practicate
de S.C. Comunale S.A conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Preturile si tarifele prevazute la al.1 contin T.V.A.
Serviciul Pretul/Tarilful avizat de ANRSCLei/m.c.
Apa potabila 15.363
Canalizare – epurare 11.071
Canalizare pluviala 2.544
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Anexa

Serviciul Pretul/Tarilful avizat de ANRSCLei/m.c.
Apa potabila 15.363
Canalizare – epurare 11.071
Canalizare pluviala 2.544

 

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru