nr. 23 din data 24.02.2005 Privind aprobarea scutirii Primariei municipiului Tarnaveni de la plata sumei de 363.144.742 lei reprezentand penalitati pentru facturi achitate cu intarziere conform facturii nr. 8598995/28.12.2001 emisa de S.C.Comunale S.A

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 24 februarie
2005;
Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub
nr.3141/2005;
In baza prevederilor referitoare la Adunarea Generala a actionarilor conf art.110
si urm din Legea nr.31/1990 republicata ;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

HOTARASTE

Art.1.Se aproba scutirea Primariei municipiului Tarnaveni de la plata sumei
de 363.144.742 lei reprezentand penalitati pentru facturi achitate cu intarziere
conform facturii nr. 8598995/28.12.2001 emisa de S.C.Comunale S.A.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Kenesi Ioan

Contrasemneaza,
Secretar
Stefan Blanaru