nr. 21 din data 24.02.2005 Privind aprobarea completarii anexei nr.1 a Hotararii Consiliului Local Tarnaveni nr.93/2003 cu trei trasee de transport public local de calatori

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 24 februarie
2005;
Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub
nr.3140/2005;
In baza prevederilor HGR.nr.828/2003 ;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

HOTARASTE

Art.1.Se aproba completarea anexei nr.1 a Hotararii Consiliului Local Tarnaveni
nr.93/2003 cu trei trasee de transport public local de calatori dupa cum urmeaza:

1. Dambau – Centru – Autogara – Custelnic si Retur
2. Dambau – Centru – 22 Decembrie – Autogara – PECO
3. Dambau – Centru – Autogara – Pref.Vasile Moldovan.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Kenesi Ioan

Contrasemneaza,
Secretar
Stefan Blanaru