nr. 18 din data 24.02.2005 Privind modificarea art.46 din Hotararea Consiliului Local nr.22/2002 referitor la circulatia vehiculelor cu capacitate de transport de min. 3,5 tone

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 24 februarie
2005;
Vazand referatul intocmit de ing. Mota Nicolae inregistrat sub nr.2762/2005;
In baza prevederilor OUG.nr.195/2002;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

HOTARASTE

Art.1. Art.46 din Hotararea Consiliului Local nr.22/2002 se modifica in sensul
introducerii unui nou aliniat care va avea urmator continut:
“al.3 Circulatia vehiculelor cu capacitate de transport de min. 3,5 tone este
permisa pe str.Republicii – de la intersectia cu str.Mioritei si pana la intersectia
cu str.Viitorului si str.22 Decembrie – numai in baza Permisului de acces auto
eliberat de Primaria Municipiului Tarnaveni a carui contravaloare este de 100.000
lei/zi/transport.”
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Kenesi Ioan

Contrasemneaza,
Secretar
Stefan Blanaru