nr. 25 din data 16.03.2005 Privind infiintarea Serviciului public Politia Comunitara a municipiului Tarnaveni in cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de
16 martie 2005;
Vazand referatul inregistrat sub nr.4519/2005;
In temeiul prevederilor Legii nr.371/2004;
In baza art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Incepand cu data de 16 martie 2005 se infiinteaza Serviciul public Politia
Comunitara a municipiluui Tarnaveni in cadrul aparatului propriu al consiliului
Local Tarnaveni conform Regulamentului de organizare si functionare Anexa 1.
Art.2.Se aproba organigrama si statul de functii a Politiei comunitare Tarnaveni
conform anexelor 2-3.
Art.3.Se numeste Comisia de selectie pentru testarea profesionala a personalului
care va fi angajat in cadrul Politiei Comunitare Tarnaveni din randul gardienilor
publici in urmatoarea componenta:
Secretar Blanaru Stefan – membru
Auditor Capalnean Emil – membru
Sef Birou Carmen Petru – membru
Badea Adrian – Consilier
Comisar Sef Scridon Ioan
Referent Oltean Letitia – secretar
Art.4.Se aproba Regulamentele de organizare si desfasurare a concursurilor sau
examenelor de ocupare a functiilor publice sau posturilor contractuale vacante
in cadrul Politiei Comunitare Tarnaveni conform anexelor 4-5.
Art.5.Se aproba Regulamentul de functionare a Comisiei locale de ordine publica
a municipiului Tarnaveni conform anexei nr.6.
Art.6.Pana la ocuparea prin concurs afunctiei publice de conducere – Director
executiv al Politiei Comunitare Tarnaveni – exercitarea atributiilor se deleaga
domnului Groza Ioan.
Art.7.Anexele nr.1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.8.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru