nr. 35 din data 31.03.2005 Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.76/31 iulie 2003

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 martie
2005;
Vazand adresa nr.421/2004 a S.C.Comunaler S.A.inregistrata sub nr.5644/2004;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001

HOTARASTE

Art.1.Se modifica art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.76/31 iulie 2003care
va avea urmatorul continut:
“Se numesc membrii in Consiliul de Administratie a S.C.Comunale urmatorii: Piaskovski
Stanislav
Mandroiu Emanoil”.
Art.2.Dupa al 1. din art.1 a Hotararii Consiliului Local nr.76/31 iulie 2003
se introduce un nou aliniat cu urmatorul continut:
“Consiliul de Administratie al S.C.Comunale S.A. are urmatoarea componenta:
Ani Vasile
Piaskovski Stanislav
Mandroiu Emanoil”.
Art.3.Se numesc Cenzori supleanti la in Comisia de Cenzori a S.C.Comunale S.A.
urmatorii:
Barabula Marioara
Nistor Octavian
Pacurar Ioan.
Art.4.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru