nr. 34 din data 31.03.2005 Privind aprobarea completarii anexei nr.2 a Hotararii Consiliului Local nr.93/2003 cu Programul de circulatie al mijloacelor de transport public local de calatori pe traseul Dambau – Custelnic

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 martie
2005;
Vazand referatul intocmit de sef compartiment transport public local inregistrat
sub nr.5433/2005:
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001

HOTARASTE

Art.1.Se aproba completarea anexei nr.2 a Hotararii Consiliului Local nr.93/2003
cu Programul de circulatie al mijloacelor de transport public local de calatori
pe traseul Dambau – Custelnic conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru