nr. 33 din data 31.03.2005 Privind asocierea CONSILIULUI LOCAL TARNAVENI cu Consiliile locale: Tg.Mures, Sighisoara, Reghin, Iernut, Cristuru Secuiesc, Toplita si Consiliul Judetean Mures, in vederea infiintarii operatorului regional si pentru serviciile de alimentare cu apa canalizare si epurare a apelor uzate

Consiliul local al municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara ,la data
de 31 martie 2005;
In baza
– art.12, lit.c), d) si e) din Legea nr.326/2001, privind serviciile publice de
gospodarie comunale;
– atr.7, art.9 (1), lit.b si art.26, lit.d) si e) din O.G. nr.32/2002 privind
organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare,
aprobata prin Legea nr.634/2002;
– art.45, din anexa nr.1 la HGR nr.1353/2003, privind aprobarea Regulamentului
cadru si a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si canalizare;
– dispozitiile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata in
Monitorul oficial nr.1066/2004;
In temeiul dispozitiilor art.38(1), lit.x si art.46 al.1 Legea nr.215/2001, privind
administratia publica locala;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba participarea Consiliului Local Municipal Tarnaveni – ca asociat
– la infiintarea operatorului regional – societate comerciala pe actiuni pentru
serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate prin asocierea
acesteia cu autoritatile publice locale enumerate in titlul prezentei hotarari.

Art.2. – Se aproba proiectul de Act constitutiv al operatorului regional –
societate comerciala pe actiuni.

Art.3. – Consiliul Local Municipal Tarnaveni aduce la formarea operatorului
regional suma de 6.021.282.118 lei .

Art.4. – Se desemneaza – ca reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor
– al operatorului regional Dl Piaskovski Stanislav.

Art.5. Sediul sucursalei va fi Tarnaveni, Str.N.Balcescu, nr.20.

Art.6. – Se aproba rezilierea contractului de concesiune a serviciului public
de alimentare cu apa si canal, incheiat cu actualul operator si incredintarea
acestui serviciu in mod direct catre operatorul regional, incepand cu data demararii
activitatii sucursalei din localitatea Tarnaveni.

Art.7. – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza
Primarul Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru