nr. 31 din data 31.03.2005 Privind prind insdtituirea permisului auto-marfa

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 martie
2005;
In baza prevederilor OUG.nr.195/2002;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

HOTARASTE

Art.1. Art.46 din Hotararea Consiliului Local nr.22/2002 se modifica in sensul
introducerii unui nou aliniat care va avea urmator continut:
“al.3 Circulatia vehiculelor cu masa totala de peste 3,5 tone este permisa pe
str.Republicii – de la intersectia cu str.Mioritei si pana la intersectia cu
str.Viitorului si str.22 Decembrie – numai in baza Permisului de acces auto
eliberat de Primaria Municipiului Tarnaveni.
Art.2. Se aproba Metodologia de emitere a Permisului de acces auto marfa, Modelul
Permisului de acces auto si Modelul cererii de eliberare a Permisului de acces
auto pentru transport marfa conform anexelor 1-3 care fac parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.3. Se completeaza art.1 Cap.IV pct. 24 din H.C.L. nr.11/2004 cu un nou aliniat
care va avea urmatorul continut:
“Taxa pentru eliberarea Permisului de acces in zona centrala pentru vehicole
cu masa totala de peste 3,5 tone – 100.000 lei/zi autovehicul.
Art.4. Se revoca Hotararea Consiliului Local nr.18/24 februarie 2005.
Art.5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru