nr. 30 din data 31.03.2005 Privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.115/2003

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 martie
2005;
Vazand Referatul intocmit de Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului
Tarnaveni inregistrat sub nr.4767/2005;
In baza prevederilor Legii nr.15/203;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local nr.115/2003 conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru