nr. 29 din data 31.03.2005 Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniul S.C.Comunale S.A.

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 martie
2005;
Vazand adresa nr.396/2005 a S.C. Comunale S.A.;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe aflate in
patrimoniul S.C.Comunale S.A.conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni si conducerea S.C.Comunale S.A.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru