nr. 28 din data 31.03.2005 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Comunale S.A. Tarnaveni pe anul 2005, atat la venituri cat si la cheltuieli

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 martie
2005;
Vazand adresa S.C.Comunale S.A.Tarnaveni nr.395/2005 privind rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2005:
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001

HOTARASTE

Art.1. Se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.Comunale S.A. Tarnaveni
pe anul 2005, atat la venituri cat si la cheltuieli la suma de 29.200 mil. lei,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni si conducerea SC Comunale SA.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru