nr. 27 din data 31.03.2005 Privind aprobarea Bilantului contabil si contului de profit si pierdere pentru anul 2004, la S.C.Comunale S.A.Tarnaveni

Consiliul local al municipului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 martie
2005;
In baza Legii nr.31/1990,republicata,OUG nr.30/1997,aprobata prin Legea nr.207/1997
si Actului constitutiv al SC Comunale S.A.Tarnaveni;
Vazand raportul de gestiune privind exercitiul financiar incheiat in 31.12.2004
la S.C.Comunale S.A.nr.394/2005;
In baza art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul
2004,la S.C.Comunale S.A.Tarnaveni.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni si conducerea S.C.Comunale S.A.

Presedinte de sedinta
Lechintan Petru

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru