nr. 38 din data 14.04.2005 Privind contractarea de catre S.C.Comunale S.A a unui credit, pe o perioada de max. 3 ani de la Banca Comerciala Carpatica Targu Mures

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de
14 aprilie 2005;
Vazand adresa intocmita de S.C. Comunale S.A. Tarnaveni inregistrata sub nr.6980/2004;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba contractarea de catre S.C.Comunale S.A a unui credit in valoare
de 3.500.000 mii lei.
Art.2. Imprumutul angajat conform art.1 se ramburseaza pe o perioada de max.
3 ani.
Art.3. Imprumutul va fi contractat de la Banca Comerciala Carpatica Targu Mures.
Art.4. Imprumutul contractat va fi garantat prin bunuri imobile (centrale termice)
din patrimoniul S.C.Comunale S.A. acceptate de banca si mentionate in contractul
de imprumut.
Art.5.Se imputerniceste conducerea S.C.Comunale S.A. reprezentata prin Ing.Ani
Vasile – director si economist Stoica Liliana – contabil sef, sa contracteze
creditul si se semneze contractul de imprumut.
Art.6.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Micsa Ioan

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru