nr. 37 din data 14.04.2005 Privind reducerea capitalului social al S.C.Comunale S.A.

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de
14 aprilie 2005;
Vazand Referatul inregistrat sub nr.6777/2005 intocmit de secretarul municipiului
Tarnaveni;
In baza art.207 si art.208 din legea mr.31/1990;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba restituirea catre actionarul unic Consiliul Local Tarnaveni
a unei cote din aportul in natura la S.C.Comunale S.A., conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se reduce capitalul social al S.C.Comunale S.A. cu 1.616.787.781 lei
corespunzator valorii bunurilor prevazute la art.1.
Se reduce numarul de actiuni al S.C.Comunale S.A.cu 64671 actiuni.
Art.3. Noul capital social al S.C.Comunale S.A. este de 3.367.121.168 lei impartit
in 134.684 actiuni si reprezinta aportul actionarului unic Consiliul Local Tarnaveni.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni si conducerea S.C.Comunale S.A.

Presedinte de sedinta
Micsa Ioan

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru