nr. 41 din data 26.04.2005 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 aprilie
2005;
Vazand referatul intocmit de sing.Coros Elena inregistrat sub nr.6883/2005
In bazaOG nr.872001 si HGR nr.433/2004;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice
de salubrizare din municipiul Tarnaveni.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Micsa Ioan

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru