nr. 40 din data 26.04.2005 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Reghin la Contractul de Parteneriat public – privat nr.8839/2003.10.04 privind Depozitul ecologic zonal Ungheni- MURES

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 aprilie
2005;
Vazand adresa nr.4313/2005 a Primariei municipiului Reghin inregistrata sub nr.6515/2005
si referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni nr.7265/2005;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba asocierea Consiliului Local al municipiului Reghin la Contractul
de Parteneriat public – privat nr.8839/2003.10.04 privind Depozitul ecologic
zonal Ungheni- MURES.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Micsa Ioan

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru