nr. 39 din data 26.04.2005 Privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2005 atat la venituri cat si la cheltuieli

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 aprilie
2005;
Vazand referatul intocmit de sef serviciu buget – contabilitate nr.7261/2005;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pe
anul 2005 in suma de 183.251.355 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Micsa Ioan

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru