nr. 51 din data 26.05.2005 Privind desemnarea domnei Coros Elena ca reprezentant al municipiului Tarnaveni in Adunarea Generala al S.C.Ecologica S.A.

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26
mai 2005;
Vazand Referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub
nr.9127/2005;
In baza prevederilor Legii nr.161/2003 cu modificarile ulterioare;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se desemneaza d-na Coros Elena ca reprezentant al municipiului Tarnaveni
in Adunarea Generala al S.C.Ecologica S.A.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Modorcea Ovidiu

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru