nr. 42 din data 26.05.2005 Privind aprobarea structurii organizatorice a Primariei Municipiului Tarnaveni (Organigrama si Statul de functii)

Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 mai
2005;
Vazand referatul intocmit de personalul din cadrul biroul O.S.R.U. inregistrat
sub nr.5251/22.03.2005;
In temeiul Legii nr. 188/1999, republicata, OUG nr. 92/2004, OG nr. 92/2003, a
Legii nr. 520/2004 si a Legii nr. 371/2004;
In baza art.46 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A S T E

Art. 1. Se aproba structura organizatorica a Primariei Municipiului Tarnaveni
( Organigrama si Statul de functii ), conform anexelor 1,2 si 3, care fac parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinte
Modorcea Ovidiu

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru