nr. 48 din data 26.05.2005 Privind aprobarea Planului local de gestionare a deseurilor conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 mai
2005;
Vazand Referatul intocmit de sing.Coros Marilena inregistrat sub nr.9180/2005;
In baza Ordonantei de Urgenta nr.78/2000 modificata si aprobata prin legea nr.46/2001;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba Planul local de gestionare a deseurilor conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Modorcea Ovidiu

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru