nr. 47 din data 26.05.2005 Privind aprobarea acordarii unui numar de 4(patru) autorizatii taxi sezoniere pe perioada 01 iunie – 31 august 2005 pentru taximtristii independenti aflati pe lista de asteptare.

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 mai
2005;
Vazand Referatul intocmit de Comp.Serviciul de Transport Public Local din cadrul
Primariei municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.8887/2005;
In baza prevederilor Legii nr.38/2003 si a Ordinului nr.275/2003 de aprobare a
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003;
In temeiul art.46 al 1 si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba acordarea unui numar de 4(patru) autorizatii taxi sezoniere
pe perioada 01 iunie – 31 august 2005 pentru taximtristii independenti aflati
pe lista de asteptare.
Art.2.Se completeaza Anexa III “Lista locurilor de asteptare a clientilor “
la Hotararea Consiliului Local nr.118/2003 cu urmatoarele puncte:
8.Str.Avram Iancu nr.131 – Gara CFR Tarnaveni Vest – 4 locuri
9.Str.Victoriei – de la intersectia cu str.1 Decembrie 1918 spre Gara CFR Tarnaveni
Est – 6 locuri.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Modorcea Ovidiu

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru