nr. 46 din data 26.05.2005 Privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unor imobile – terenuri fara constructii

Consiliul local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta ordinara din data
de 26 mai 2005;
Vazand referatul intocmit de inspector principal Negru Cosmina, inregistrat sub
nr.8.936/2005;
In baza prevederilor art. 38 alin. 2 lit. h din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba vanzarea prin licitatie publica a urmatoarelor imobile – terenuri
fara constructii situate in Tarnaveni str. 22 Decembrie fara numar, dupa cum
urmeaza:
– Teren intravilan in suprafata de 203 mp. inscris in CF nedefinitiv Tarnaveni
nr. cadastral nou 614
– Teren intravilan in suprafata de 199 mp. inscris in CF nedefinitiv Tarnaveni
nr. cadastral nou 615
– Teren intravilan in suprafata de 160 mp. inscris in CF nedefinitiv Tarnaveni
nr. cadastral nou 616
– Teren intravilan in suprafata de 154 mp. inscris in CF nedefinitiv Tarnaveni
nr. cadastral nou 617
– Teren intravilan in suprafata de 1085 mp. inscris in CF nedefinitiv Tarnaveni
nr. cadastral nou 618
– Teren intravilan in suprafata de 318 mp. inscris in CF nedefinitiv Tarnaveni
nr. cadastral nou 620
– Teren intravilan in suprafata de 460 mp. inscris in CF nedefinitiv Tarnaveni
nr. cadastral nou 622
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
MODORCEA OVIDIU

Contrasemneaza
SECRETAR
Blanaru Stefan