nr. 45 din data 26.05.2005 Privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita delegatiei Organizatiei Rumanienhilfe Polheim Germania efectuata in municipiul Tarnaveni in perioada 21 – 29 aprilie 2004.

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 mai
2005;
Vazand referatul intocmit de sef serviciu buget-contabilitate, inregistrat sub
nr. 8996/2005;
In baza prevederilor OG nr.80/2001;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba cheltuielile in suma de 35.643.816 lei ocazionate de vizita
delegatiei Organizatiei Rumanienhilfe Polheim Germania efectuata in municipiul
Tarnaveni in perioada 21 – 29 aprilie 2004.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Modorcea Ovidiu

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru