nr. 44 din data 26.05.2005 Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local Tarnaveni nr. 99/2002

Consiliul local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta ordinara din data
de 26 mai 2005;
Avand in vedere referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat
sub nr. 9.116/2005 ;
In baza prevederilor legii nr. 550/2002 si a HCL nr. 99/2002;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1 Se modifica art. 2 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr. 99/2002
in sensul inlocuirii domnului director Radu Cristian desemnat reprezentant al
consiliului local Tarnaveni in comisia de vanzare a spatiilor comerciale sau
de prestari servicii proprietate privata a statului aflate in administrarea
Consiliului Local Municipal Tarnaveni cu doamna Muth Rodica sef serviciu buget
contabilitate.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
MODORCEA OVIDIU

Contrasemneaza
SECRETAR
Blanaru Stefan