CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE în cadrul Biroului Urmărire Creanţe: – Consilier juridic gradul debutant

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI


ANUNŢĂ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI  PUBLICE  VACANTE


în cadrul  Biroului Urmărire Creanţe


 


Ø     Consilier juridic gradul debutant


CONDIŢII:    


 


– studii superioare de lungă durată – juridice, absolvite cu diplomă de licenţă;


 


ACTE NECESARE:


         COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


         FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


         COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ŞI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;


         COPIA  CARNETULUI  DE MUNCĂ SAU, DUPĂ CAZ, O ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


         ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;


         COPIA FIŞEI DE EVALUARE A PERFOMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ; 


         CAZIERUL JUDICIAR;


         DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE CĂ NU  A DESFASURAT ACTIVITĂŢI  DE POLIŢIE  POLITICĂ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA  DE DESFASURARE A  CONCURSULUI:


  proba scrisă 07.06.2006, orele 10,00;


  interviu  08.06.2006, orele 10,00 ;


 


LOCUL  DE  DESFASURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Institutiei, Municipiul Tarnaveni, strada P-ta Primariei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR:. 26.05.2006;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERA NR.5 – BIROUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  PROTECŢIA MUNCII – TELEFON 0265/443400.


 


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


 


 


 


 


 


Bibliografia de concurs


pentru postul vacant aferent funcţiei publice


      din cadrul  Biroului Urmărire Creanţe


 


Ø     Consilier juridic gradul debutant        Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;


             Legea nr. 7/2004, privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici;


   Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;


   O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;


   Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi complectat;


  HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;


  HGR nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003;


  Ordin Ministrului Finanţelor nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.