CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE din cadrul Biroului Investiţii şi Achiziţii Publice

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI


ANUNŢĂ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE:


din cadrul Biroului Investiţii şi Achiziţii Publice


Ø      Referent specialitate clasa II gradul superior


CONDIŢII:


         studii superioare de scurta durata (tehnice) absolvite cu diploma de licenta;


         cunoştinţe operare pe calculator;


         vechime în specialitate de 5 ani; 


 


Ø      Consilier clasa I gradul superior


CONDIŢII:


         studii superioare de lunga durata (tehnice) absolvite cu diplomă de licenta;


         cunoştinţe operare pe calculator;


         vechime în specialitate de 5 ani;


         cunoaşterea unei limbi străine – engleza;


 


ACTE NECESARE:


          COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


          FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


          COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ŞI ALTE ACTE CARE ATESTA EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;


          COPIA  CARNETULUI  DE MUNCĂ SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


          ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;


          COPIA FIŞEI DE EVALUARE A PERFOMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ; 


          CAZIERUL JUDICIAR;


          DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE CĂ NU  A DESFĂŞURAT ACTIVITĂŢI  DE POLITIE  POLITICA.


(Copiile de pe acte se vor prezenta insotite de documentele originale sau in copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFĂŞURARE A  CONCURSULUI:


– proba scrisa 18.07.2006, orele 10,00;


– interviu  19.07.2006, orele 10,00 ;


 


LOCUL  DE  DESFĂŞURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Institutiei, Municipiul Târnăveni,  P-ta Primăriei, nr. 7 – camera 6


 


Dosarele de înscriere se depun până la data de 07.07.2006;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERA NR.5 – BIROUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  PROTECŢIA MUNCII – TELEFON 0265/443400


 


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


Bibliografia de concurs


pentru posturile vacante aferente funcţiilor publice  de


execuţie vacante


din cadrul  Biroului Investitii, Achizitii Publice


 


 


 


1.       Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii.


 


2.       OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.


 


3.   Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare.


 


4.   Legea nr. 7/2004, privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici.


 


5.   Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;