CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE: din cadrul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Cadastru Fond Funciar

 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI


ANUNŢĂ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE:


din cadrul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Cadastru Fond Funciar


 


Ø      Referent specialitate clasa II gradul superior


CONDITII:


         studii superioare de scurtă durată (cadastru, topografie şi geodezie) absolvite cu diplomă de licenţă;


         cunoştinţe avansate de operare pe calculator; 


         vechime în specialitate de 5 ani; 


 


ACTE NECESARE:


          COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


          FORMULAR DE INSCRIERE;


          COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII SI ALTE ACTE CARE ATESTA EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;


          COPIA  CARNETULUI  DE MUNCĂ SAU , DUPA CAZ, O ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


          ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;


          COPIA FIŞEI DE EVALUARE A PERFOMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPA CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ; 


          CAZIERUL JUDICIAR;


          DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE CĂ NU  A DESFĂŞURAT ACTIVITĂŢI  DE POLIŢIE  POLITICĂ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta insotite de documentele originale sau in copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFASURARE A  CONCURSULUI:


– proba scrisa 30.08.2006, orele 10,00;


 interviu  31.08.2006, orele 10,00 ;


 


LOCUL  DE  DESFĂŞURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Institutiei, Municipiul Târnăveni, strada P-ta Primăriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 21.08.2006;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELATII SUPLIMENTARE SI  FORMULARUL DE INSCRIERE LA CAMERA NR.5 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  – TELEFON 0265/443400


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


 


 


 


 


 


Bibliografia de concurs


pentru postul vacant aferent funcţiei publice de execuţie


– Referent specialitate clasa II gradul superior


din cadrul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Cadastru Fond Funciar


           


– Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările ulterioare;


– Legea nr. 7/2004, privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici;


– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;


– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


– Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 1943/2001;


– Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;


 


NORME METODOLOGICE din 20 ianuarie 2004 de întocmire a cadastrului  amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.


 


 


 


 


PRIMAR,


ING. OCTAVIAN POPA