nr. 88 din data 18.09.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006,

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                               


                                                                                                                                                           


H O T Ã R R E A   nr. 88


 


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 18 septembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregsitrat sub nr.17258/2006;


            In temeiul OUG nr.45/2003;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006, prin utilizarea fondului de rezerva la dispozitia Consiliului Local  in suma de 31.800 lei pentru acordarea de finatari nerambursabile a activitatilor sportive si culturale conform Legii nr.350/2005.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                            Micsa Ioan


 


                         Avizeaza


                        Secretar


                  Stefan Blanaru