nr. 91 din data 28.09.2006 privind constituirea comisiei de analiza a cererilor de subventii pentru construirea de locuinte proprietate personala in temeiul Ordinului Ministrului Transporturilor, constructiilor si turismului nr.1373/2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 91


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 septembrie 2006;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.17106/2006;


          In temeiul O.U.G. nr.51/2006 si a OMTCT nr.1373/2006;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se constituie comisia de analiza a cererilor de subventii pentru construirea de locuinte proprietate personala in temeiul Ordinului Ministrului Transporturilor, constructiilor si turismului nr.1373/2006 in urmatoarea componenta:


         Balint Ibica – Primaria Tarnaveni – Serviciul Buget Contbilitate


         Muth Teodor – Primaria Tarnaveni -Birou Investitii Achizitii Publice


         Rosca Claudiu – Primaria Tarnaveni -Birou Investitii Achizitii Publice


         Toma Georgeta – consilier


         Munteanu Ioan –  consilier.


         Coros Ioan –  consilier.


         Badea Adrian –  consilier.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                            Modorcea Ovidiu


 


 


 


 


                   Avizeaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru