nr. 90 din data 28.09.2006 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.48/2006 stabilindcomponenta a comisiilor de specialitate

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                       


H O T Ã R R E A nr. 90


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 septembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Târnãveni, înregistrat sub nr.17135/2006;


            In temeiul prevederilor OG nr.35/2002;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


            Articol unic. Se modifica Hotararea Consiliului local nr.48/2006 stabilindu-se urmatoarea componenta a comisiilor de specialitate:


 


1. Comisia economica           


            SUCIU GRIGORE


            STANCIU DANIL


            MICSA IOAN


            SUCIU CRISTIAN


            INCZE CSABA


            MUNTEAN IOAN


2. Comisia sociala


            TOMA GEORGETA


            GHETIU RADU


            SUCIU IOAN


            CIURCA EMIL


            SZABO ALBERT


3. Comisia juridica


            BADEA ADRIAN


            COROS IOAN


            CAMPEAN VALER


            KENESI IOAN


            MOGA CORNEL


4. Comisia edilitara


            BADEA ADRIAN


            MODORCEA OVIDIU


            LECHINTAN PETRU


            POPOVICI FILON


MUNTEAN IOAN


Presedinte de sedinta


                                                                            Modorcea Ovidiu


 


 


                      Avizeaza


                      Secretar


                Stefan Blanaru