nr. 89 din data 28.09.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Targului General situat in Tarnaveni str.Pompelor nr.14

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                                           


H O T Ã R R E A   nr. 89


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 septembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de inspector Costea Rodica inregistrat sub nr.17266/2006;


            In temeiul HGR nr.348/2004 modificata si completatat cu HGR nr.1334/2004 si HGR nr.164/2005;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Targului General situat in Tarnaveni str.Pompelor nr.14 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


            Art.2.Se aproba modificarea pct.4. Cap.II din Regulamentul de organizare si functionare a targurilor in municipiul Tarnaveni aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.51/2004 in sensul ca Targul de animale care s-a organizat saptamanal in ziua de miercuri, se va desfasura saptamanal in ziua de vineri cu acelasi program de functionare.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


Presedinte de sedinta


                                                                            Modorcea Ovidiu


 


 


 


 


                        Avizeaza


                      Secretar


                Stefan Blanaru