nr. 93 din data 28.09.2006 privind aprobarea deplasãrii delagatiei Comitetului de Infratire Tarnaveni la ASSOCIEFOIRE –Ronchin Franta.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                   


 


                       


H O T Ã R R E A   nr. 93


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 septembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.17613/2006;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aproba deplasarea delagatiei Comitetului de Infratire Tarnaveni formata din Presedinte Stanciu Danil si Secretar Suciu Grigore la ASSOCIEFOIRE –Ronchin Franta.       


Art.2.Deplasarea va avea loc in perioada 28 septembrie – 04 octombrie 2006.


Art.3. Cheltuielile ocazionate de deplasarea delegatiei vor fi suportate din bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2006 si vor consta în costurile facute cu:  deplasarea cu autoturismul la Budapesta,  pretul biletelor de avion de la Budapesta la Targu Mures si cu diurna pe perioada deplasarii calculata conform prevederilor legale in vigoare.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


Presedinte de sedinta


                                                                            Modorcea Ovidiu


 


 


 


                        Avizeaza


                      Secretar


                Stefan Blanaru