nr. 92 din data 28.09.2006 privind aprobarea cheltuielilorocazionate de deplasarea delegatiei aprobate prin HCL nr.81/2006 in perioada 1 – 4 septembrie 2006 la Hajduszoboslo UNGARIA

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                                                                   


 


H O T Ã R R E A  nr.  92


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 septembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.17597/2005;


            In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


 Art.1. Se aproba cheltuielile in suma de  1533,85 lei ocazionate de deplasarea      delegatiei aprobate prin  HCL nr.81/2006 in perioada 1 – 4 septembrie 2006 la Hajduszoboslo UNGARIA.


 


 Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


Presedinte de sedinta


                                                                            Modorcea Ovidiu


 


                        Avizeaza


                      Secretar


                Stefan Blanaru