nr. 94 din data 06.10.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ       


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                                           


H O T Ã R R E A   nr. 94


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 6 octombrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregsitrat sub nr.18896/2006;


            In temeiul Hotararii Consiliului Judetean nr.103/2006 si O.U.G. nr.45/2003;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006 in suma de 22.409.115 lei atât la venituri cât ºi la cheltuieli.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


                                                                                 Presedinte de sedinta


                                                                                                Modorcea Ovidiu


 


 


 


                                    Avizeaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru