CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE SPECIFICE DE EXECUŢIE : Agent comunitar clasa III gradul superior din cadrul Poliţiei Comunitare – Biroul Ordine şi Linişte Publică

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI


ANUNŢĂ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE SPECIFICE DE EXECUŢIE :


Agent comunitar clasa III gradul superior din cadrul Poliţiei Comunitare – Biroul Ordine şi Linişte Publică


 


CONDIŢII GENERALE:    


         candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.


 


CONDIŢII SPECIFICE:


    studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;


        vechime în specialitate de 9 ani.


 


ACTE NECESARE:


         COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


         FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


         COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ŞI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;


         COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE;


         ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE;


         COPIA FIŞEI DE EVALUARE A PERFOMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ; 


         CAZIERUL JUDICIAR;


         DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINŢA CARE SĂ ATESTE CĂ NU  A DESFASURAT ACTIVITĂŢI  DE POLIŢIE  POLITICĂ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFĂŞURARE A  CONCURSULUI:


      – proba scrisă 09.11.2006, orele 10,00;


      – interviu  10.11.2006, orele 14,00;


 


LOCUL  DE  DESFĂŞURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada P-ţa Primăriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 30.10.2006;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.5 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 


 – TELEFON 0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


 


 


 


BIBLIOGRAFIA


propusă în vederea ocupării postului vacant –


Agent comunitar clasa III gradul superior din cadrul Poliţiei Comunitare – Biroul Ordine şi Linişte Publică


 


 


 


 


1.    Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare.


2.    HGR. Nr. 2295/2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare.


3.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a funcţionarilor publici.


4.    Legea nr. 295/2004 privind  regimul armelor şi muniţiilor;


5.    Legea nr. 17/1996 privind  regimul armelor de foc şi al muniţiilor – Cap. III. Uzul de armă.


6.    OG nr. 2/2001  privind regimul juridic al  contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.


7.    Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.