nr. 101 din data 26.10.2006 privind trecerea din domeniul public al municipiului Tarnaveni in domeniul privat al municipiului Tarnaveni si instrainarea prin licitatie publica a unor terenuri

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 101


 


 


         Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 octombrie 2006;


         Vãzând referatul inregistrat sub nr. 20121/2006;


         In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 trecerea din domeniul public al municipiului Tarnaveni in domeniul privat al municipiului Tarnaveni ;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Tarnaveni in domeniul privat al municipiului Tarnaveni si instrainarea prin licitatie publica a urmatoarelor terenuri:


         Parcela 1 Cc Nr.Cad 792 in suprafata de 423 m.p.


         Parcela 2 Cc Nr.Cad 793 in suprafata de 51- m.p.


         Parcela 1 Cc Nr.Cad 760/1 in suprafata de 350 m.p.


         Parcela 2 Cc Nr.Cad 760/2 in suprafata de 165 m.p.


         Parcela inscrisa in C.F. Tarnaveni 10123 nr.top 65/2/1 si 66/2/1 in suprafata de 13 m.p.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


Presedinte de sedinta


        Micsa Ioan


 


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


              Stefan Blanaru