nr. 100 din data 26.10.2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea delegatiei aprobate prin HCL nr.93/2006 in perioada 28 septembrie – 04 octombrie 2006 la Ronchin Franta.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                       


                                                                       


 


H O T Ã R R E A  nr. 100


 


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 octombrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu buget-contabilitate, înregistrat sub nr.20181/2006;


            In temeiul prevederilor HGR nr.518/1995,HGR nr.436/2002 si HGR nr.741/2004;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba cheltuielile in suma de 1.141 lei ocazionate de deplasarea      delegatiei aprobate prin  HCL nr.93/2006 in perioada 28 septembrie – 04 octombrie 2006 la Ronchin Franta.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


Presedinte de sedinta


        Micsa Ioan


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


              Stefan Blanaru