nr. 98 din data 26.10.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ       


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                                           


H O T Ã R R E A   nr. 98


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 26 octombrie 2006;


            Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregsitrat sub nr.20585/2006;


            In temeiul O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice localesi ale HGR nr.1426/2006;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006 care va fi in suma de 23.309.115 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


Presedinte de sedinta


        Micsa Ioan


 


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


              Stefan Blanaru