nr. 96 din data 26.10.2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: ”Instalare Centrala telefonica si retea structurata la sediul primariei municipiului Tarnaveni”

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                   


                                                                       


H O T Ã R R E A  nr. 96


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 octombrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de ing.Bonciog Maria inregistrat sub nr.20653/2006;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii: ”Instalare Centrala telefonica si retea structurata la sediul primariei municipiului Tarnaveni” dupa cum urmeaza:


1.Valoarea totala     42.000 lei


   Din care:C+M      35.000 lei


2.Durata de realizare a investitiei 1 luna


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni


 


 


Presedinte de sedinta


        Micsa Ioan


 


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


              Stefan Blanaru