nr. 102 din data 20.11.2006 privind împuternicirea primarului municipiului Târnãveni drept conducãtorul delegaþiei care se va deplasa la Ronchin Franta în perioada 14 – 18 decembrie 2006 la invitaþia domnului primar Alain Rabary din acestã localitate

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                               


 


                  


H O T Ã R R E A   nr. 102


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 20 noiembrie 2006;


          Vãzând nota intocmita de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.22108/2006;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se împuterniceºte primarul municipiului Târnãveni drept conducãtorul delegaþiei formate din primar-ing.Octavian Popa, Aurelia Popa, Micsa Ioan, Micsa Aurora, Muntean Ioan si Muntean Georgeta care se va deplasa la Ronchin Franta în perioada 14 – 18 decembrie 2006 la invitaþia dlui primar Alain Rabary din acestã localitate.


Art.2. Deplasarea se va face cu autoturismele : Daewoo Cielo cu nr. de înmatriculare MS 07 PMT si Citroen cu nr. de inmatriculare MS 06 PMT pe distanta Tarnaveni – Budapesta – Tarnaveni si cu avionul pe distanta Budapesta – Bruxelles – Budapesta.


Art.3. Cheltuielile efectuate cu acestã ocazie vor fi suportate din bugetul local al municipiului Târnãveni pe anul 2006.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                                              Presedinte de sedinta


                                                                                                    Moga Cornel


 


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                       Stefan Blanaru