nr. 103 din data 20.11.2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Ronchin – Franþa în perioada 30 octombrie – 02 noiembrie 2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


 


H O T Ã R R E A nr. 103


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 20 noiembrie 2006;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.22157/2005;


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


      Art.1. Se aprobã cheltuielile în sumã de 3.448,44 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Ronchin – Franþa în perioada 30 octombrie – 02 noiembrie 2006.


      Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                                              Presedinte de sedinta


                                                                                                     Moga Cornel


 


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                       Stefan Blanaru