nr. 111 din data 30.11.2006 privind aprobarea demararea Programului de reabilitare termica a unor cladiri de locuit din municipiul Tarnaveni precum si etapizarea serviciilor si lucrarilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


 


H O T Ã R R E A nr.111


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 noiembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de Chirila Monica înregistrat sub nr.22195/2006;


            In temeiul prevederilor  OUG nr.174/2002 cu modificarile ulterioare si ale HGR nr.1070/2003;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.Se aprobã  demararea Programului de reabilitare termica a unor cladiri de locuit din municipiul Tarnaveni precum si etapizarea serviciilor si lucrarilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Moga Cornel


                                          


 


                        Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru