nr. 109 din data 30.11.2006 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitarea/ modernizarea instalaþiilor de încãlzire ºi izolarea termicã parþialã la Gimnaziul de Stat „Traian”

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                   


 


 


H O T Ã R R E A nr. 109


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 noiembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de consilier Chirila Vasile înregistrat sub nr.22729/2006;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.Se aprobã Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitarea/ modernizarea instalaþiilor de încãlzire ºi izolarea termicã parþialã la Gimnaziul de Stat „Traian” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Moga Cornel


                                          


 


                        Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru


 


ANEXA


 


 


 


5.1


Valoarea totalã (în preþuri noiembrie 2006)


615.000 lei


 


din care:


 


 


 


– construcþii – montaj


 


468.000 lei


5.2


Eºalonarea investiþiei (INV/C+M)


 


 


 


– anul 2006


 


110.000/0 lei


 


– anul 2007


 


505.000/468.000 lei


5.3


Durata de realizare a investiþiei


 


4 luni


5.4


Capacitãþi


 


 


 


– putere termicã nominalã instalatã


 


486 kW


5.5


Cantitatea de energie termicã produsã


400.913 kWh/an


5.6


Costul total al energiei termice produse


68.074 lei/an


5.7


Preþul de cost a energiei termice


 


0,170 lei/kWh=197,2 lei/Gcal